Agregació de la demanda dels serveis de telecomunicacions

Agregació de la demanda dels serveis de telecomunicacions

QUÈ ÉS

A Localret tenim clar que la unió dels Ajuntaments pot comportar importants economies d’escala i, aquest, és un dels serveis on això es plasma d’una manera més evident:

Considerem de forma agregada els consums en telecomunicacions de diversos ajuntaments i consells comarcals, d’una àrea geogràfica determinada, de manera que, alhora de contractar els serveis, es generen estalvis importantíssims per als ens locals que en formen part.

Actualment, els descomptes aconseguits en els diferents processos de contractació que hem endegat mitjançant un únic expedient administratiu oscil·la al voltant del 40% en telefonia fixa, del 60% en comunicacions mòbils i del 30% en dades.

COM FUNCIONA

El procés d’agregació de la demanda dels serveis de telecomunicacions es pot desglossar en tres fases principals:

– Anàlisi de la situació actual: recull de factures de tots els municipis participants i anàlisi detallat de despesa i de serveis contractats.

– Concurs: Redacció dels plecs tècnics i administratius. Petició d’ofertes a les operadores i anàlisi de les mateixes i negociació fins l’adjudicació final.

– Seguiment implantació: Oficina tècnica pel seguiment de la implantació dels nous operadors i anàlisi de la nova facturació.

QUÈ ACONSEGUIM

– Millora en la gestió: Economies d’escala en els processos de contractació elaborant un únic expedient per a tots el municipis de les comarques.

– Adequació a la legalitat vigent: contractació dels serveis amb règim d’igualtat transparència i no discriminació.

– Millora dels serveis: millor qualitat dels serveis de telecomunicacions municipals independentment de la dimensió de l’ajuntament .

– Estalvi econòmic: Assoliment d’economies d’escala en els preus, a partir de l’agregació de la despesa .

– Reinversió: Reinversió de part dels estalvis en la millora de les infraestructures de telecomunicacions als municipis.

Close Menu