Recursos Documentació jurídica i guies

Consulteu la documentació jurídica relacionada amb el nostre àmbit d’actuació i les publicacions que elaborem periòdicament

Consulteu la documentació jurídica relacionada amb el nostre àmbit d’actuació i les publicacions que elaborem periòdicament

 

Documentació jurídica

En aquesta pàgina, trobareu la documentació que, des del vessant jurídic, està relacionada amb els objectius i les finalitats de Localret.

D’una banda, les qüestions vinculades al desplegament d’infraestructures i xarxes de telecomunicacions i la seva incidència en l’àmbit de l’Administració local. Podeu trobar les novetats normatives, així com resolucions del regulador, jurisprudència, i publicacions relacionades.

D’altra banda, els aspectes vinculats al desenvolupament de l’Administració electrònica. Aquí trobareu la normativa de referència, així com la documentació que en aquest àmbit s’ha anat treballant des de Localret.

Normativa Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del servei públic Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment…

Novetat Jornada Localret sobre la tributació local dels operadors de telecomunicacions. 13 de juliol de 2016. Normativa Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora…

Normativa Normativa bàsica de telecomunicacions Normativa sobre patrimoni Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques Decret 336/1988, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals…

Normativa Normativa bàsica de telecomunicacions Principals novetats de la “Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones”, amb incidència en l’àmbit de les administracions locals Circular 1/2010 Circular 1/2010, de la Comissió del Mercat de les…

Normativa Nota informativa: Principals novetats de la “Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones”, amb incidència en l’àmbit de les administracions locals Normativa aplicable a les instal·lacions de radiocomunicació. Nota Informativa, Departament de Territori i…

Normativa estatal Llei 9/2014, de 9 de maig de Telecomunicacions (Tribunal Constitucional) Sentencia 20/2016. Recurso inconstitucionalidad 709-2015. Interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, general…

Incidencia de la Llei General de Telecomunicacions en les competències municipals (darrera actualització: 07 de març de 2016) El Tribunal Constitucional desestima el recurs de la Generalitat de Catalunya a la Llei General de Telecomunicacions.  STC 20/2016. 7 de març de 2016…

Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad  Resolución relativa al análisis y revisión del segundo catálogo de precios de…

Ordenança tipus (Localret) ·  Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica. Actualitzada a setembre de 2016    Normativa Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques  Llei 40/2015, d’1 d’octubre,…

Normativa Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris Carta de drets dels usuaris dels serveis de comunicacions electròniques. Real Decreto 899/2009, de 22…

Guies per al desenvolupament de la societat de la informació

Les guies per al desenvolupament de la societat del coneixement són una publicació del consorci Localret que pretén oferir als tècnics municipals i als càrrecs elèctes locals una informació actualitzada sobre les diferents tecnologies i qüestions que fan referència al desenvolupament de la societat de la informació als municipis.