Consorci Localret

Estatuts Amb la denominació Localret es constitueix un Consorci

Estatuts

Descarrega els aquí els Estatuts de Localret en format PDF.
Enllaç al DOGC núm. 6877 – 22/05/2015

 

Títol I

Capítol I

 • Article 1

Amb la denominació Localret es constitueix un Consorci a l’empara del que preveuen larticle 87 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 269 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya a fi i efecte dimpulsar la implantació de xarxes de telecomunicacions i el foment de la Societat de la Informació.

 • Article 2

El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a l’acompliment dels seus fins, format per les següents entitats:

2.1 Municipis catalans que han expressat la seva voluntat dintegrar-se en el Consorci.

2.2 Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat dintegrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les Diputacions provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

2.3 LAssociació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.

 • Article 3

3.1 El Consorci podrà ser ampliat amb ladmissió daquells municipis catalans, Diputacions provincials, consells comarcals i l’Àrea metropolitana de Barcelona, quan així ho acordin llurs respectius òrgans de govern i sigui aprovat pel Consell d’Administració del Consorci.

3.2 La integració en el Consorci de nous municipis serà automàtica des del moment en què acreditin haver adoptat lacord dadhesió i daprovació dels estatuts, passant a exercir els seus drets i obligacions immediatament.

3.3 La integració en el Consorci de les altres entitats locals de caràcter territorial esmentades a l’article 2.2, s’articularà mitjançant la signatura d’un conveni de cooperació interadministrativa, i serà efectiva una vegada s’acrediti haver adoptat l’acord d’adhesió i d’aprovació dels estatus i sigui aprovada pel Consell d’Administració del Consorci.

 • Article 4

El domicili del Consorci serà al carrer Llacuna, 166, 9a planta, de la ciutat de Barcelona. El domicili podrà ser modificat per acord de lAssemblea general.

 

Capítol II Règim jurídic

 • Article 5

El Consorci, en tant que entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda per temps indefinit, es regeix per aquests estatuts, pels reglaments interns que regulin la seva organització, el funcionament i lordenació de les diverses activitats i, supletòriament, per les disposicions legals que li siguin aplicables.

 • Article 6

El Consorci regulat en aquests estatuts està dotat de personalitat jurídica plena, i independentment de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i dret privat que requereix la realització dels seus propis objectius. En conseqüència el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més de les facultats que com a subjecte actiu de lAdministració Pública li corresponen, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, establir i explotar serveis, interposar recursos i exercir les accions que preveuen les Lleis i en general realitzar tots els actes necessaris per al compliment de les finalitats que li són atribuïdes, dacord amb el que disposen aquests estatuts i la legislació aplicable.

Com a administració pública, i dacord amb el que estableix larticle 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al Consorci en làmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació de règim local, les potestats i prerrogatives següents:

a) La reglamentària i dautoorganització.

b) La tributària, referida exclusivament a lestabliment de preus públics, taxes i contribucions especials, i la financera.

c) La de programació i planificació.

d) La dinvestigació, datermenament i de recuperació dofici de llurs béns.

e) La dexecució forçosa i la sancionadora.

f) La de revisió dofici de llurs actes i acords.

g) La presumpció de legitimitat i la dexecutivitat de llurs actes i acords.

h) La dinembargabilitat de llurs béns i drets, en els termes establerts per les Lleis, i les de prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda pública en relació a llurs crèdits, sense perjudici de les que corresponen a la Hisenda de lEstat i de la Generalitat.

i) La dexempció dels impostos de lEstat i de la Generalitat en els termes establerts per les Lleis.

 • Article 7

Relacions de col·laboració del Consorci amb les entitats consorciades.

7.1 El Consorci podrà establir relacions de col·laboració amb les entitats consorciades per a la realització d’actuacions d’interès públic.

7.2 Les relacions mencionades en el punt anterior es formalitzaran a través d’un conveni de col·laboració que, necessàriament, haurà d’incloure les finalitats d’interès públic que es pretenen aconseguir, els drets i deures de cadascuna de les parts intervinents i el seu finançament que, en tot cas, haurà de limitar-se al reemborsament dels costos reals de les actuacions realitzades.

 

Capítol III Finalitats i funcions

 • Article 8

Constitueixen els objectius del Consorci els següents:

a) Fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans.

b) Assessorar i coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de propostes i iniciatives relatives al desplegament d’infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques, i en la prestació de serveis en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.

c) Impulsar i assessorar sobre l’administració electrònica.

d) Coordinar i supervisar tècnicament en nom dels ens locals consorciats el procés dimplantació i construcció d’infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques i, en cas de delegació dalgun daquests ens locals, exercir les funcions de direcció del procés.

e) Assessorar sobre la prestació de serveis de comunicacions electròniques, concloure acords marc i impulsar i portar a terme la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions i d’altres serveis en l’àmbit de les TIC, dacord amb els principis de concurrència, neutralitat, transparència i no discriminació.

f) Supervisar laplicació de la normativa fiscal aplicable als operadors en relació als tributs i preus públics de caràcter local i assumir la gestió de la recaptació en el cas que se li delegui.

g) Prestar i gestionar, per delegació dels municipis consorciats, serveis o aplicacions municipals a través de xarxes o sistemes de comunicacions electròniques.

h) Representar i coordinar la participació dels ens locals catalans en el Consorci AOC i davant d’altres Consorcis, institucions i organismes, en l’àmbit de les TIC.

i) Establir relacions de col·laboració amb altres entitats públiques no consorciades per a la realització d’actuacions d’interès públic, d’acord amb allò disposat en l’article 7.

j) Qualsevol altra finalitat que els ens locals consorciats li encomanin o deleguin en relació al desplegament de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques, i en general, en el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

 • Article 9

Per acomplir els seus objectius, el Consorci realitzarà entre daltres les funcions següents:

a) Representar als ens locals consorciats davant tota mena d’Administracions, dempreses i organismes relacionats amb el desplegament i explotació de xarxes i amb la prestació de serveis de comunicacions electròniques.

b) Representar als ens locals consorciats davant de les altres Administracions i de les institucions i empreses, en els assumptes relacionats amb l’administració electrònica i el foment de les tecnologies de la informació i la comunicació.

c) Redactar informes, estudis, projectes i plans per tal dassolir les finalitats esmentades en làmbit dels ens locals consorciats.

d) Redactar propostes de normes tècniques i reglamentàries que shauran de seguir en la implantació de les TIC. e) Actuar quan escaigui com a òrgan dexecució de projectes i dirigir, realitzar, contractar i fiscalitzar les accions corresponents.

f) Realitzar la contractació dobres, serveis i subministraments, així com de serveis específics i dassessorament especial.

g) Contractar i/o gestionar la prestació de serveis TIC en làmbit dels ens locals consorciats, actuant com a central de contractació i/o aprovant acords marc.

h) Impulsar i/o participar directament en el desenvolupament daplicacions i serveis, pels ens locals consorciats.

i) Exercir, per delegació dels municipis consorciats, les funcions de gestió tributària i recaptatòries dels tributs, preus públics i cànons de caràcter local que hagin de satisfer els operadors de telecomunicacions.

j) Sol·licitar i acceptar subvencions, donatius i qualsevol tipus dajudes.

k) Exercir accions, interposar recursos i tot tipus de reclamacions, davant tot tipus dautoritats i administracions, davant de tot tipus de jurisdiccions.

l) Actuar, en les matèries objecte del Consorci, com a òrgan dassessorament dels ens consorciats.

m) Ostentar els títols legals pertinents per a l’explotació de xarxes la prestació de serveis de comunicacions electròniques.

n) Col·laborar amb persones o entitats públiques i privades per l’acompliment de les finalitats exposades en els punt anteriors, i subscriure els convenis de col·laboració necessaris.

En general, les finalitats esmentades en aquest article les podrà portar a terme el propi Consorci, ja sigui directament o bé mitjançant les formes de gestió de serveis establertes per la legislació de règim local.

 

Títol II – Òrgans de govern

 • Article 10

10.1. Són òrgans de Govern del Consorci

 • L’Assemblea General, en règim de Plenari i de Comissió delegada.
 • El Consell d’Administració.
 • El President.
 • Quatre Vicepresidents, que seran designats pel President i que hauran de correspondre a cadascuna de les quatre demarcacions definides a l’article 11 del presents estatuts.
 • La Comissió executiva.
 • El Director general.

També seran òrgans del Consorci les comissions específiques que es considerin adients.

10.2 Els representants dels ens locals en els òrgans de govern del Consorci hauran de ser necessàriament membres electes de les respectives corporacions i seran nomenats i substituïts lliurement pels respectius municipis consorciats. Llur mandat coincidirà amb el període que duri el del consistori que li hagi encomanat lesmentada representació.

10.3 La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. Una vegada finalitzat aquest mandat, continuaran en les seves funcions sols per a la gestió ordinària fins a la convocatòria i celebració de la sessió del Plenari de l’Assemblea general per a la renovació dels seus membres. Aquesta sessió s’haurà de celebrar preceptivament en el termini màxim de quatre mesos des de la constitució de les Corporacions Locals.

 • Article 11

Les demarcacions territorials definides a l’acord signat entre la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Generalitat de Catalunya en data de 21 de març de 1996 i que varen constituir l’àmbit territorial per al desplegament de la xarxa de cable segons ordres del Ministeri de Foment de data 18 de febrer de 1997 (publicades en el BOE de data 26 de febrer de 1997), constitueixen l’àmbit territorial d’agrupació i representació dels municipis consorciats per a la determinació de la composició i la formació de la voluntat dels òrgans de govern del Consorci, en els termes indicats en els presents estatuts i respectant el sistema de representació establert a l’acord fundacional del Consorci. Per tal d’articular la representació i participació de les entitat locals de caràcter territorial esmentades a l’article 2.2 dels presentes estatuts, es constitueix una quarta demarcació no territorial integrada per dits ens locals i als sols efectes de determinació de la composició i formació de la voluntat dels òrgans de govern del consorci A aquest únics efectes existiran quatre àmbits (tres de territorials i un de no territorial) que seran : Demarcació Oest, Demarcació Nord-est, Demarcació Barcelona – Besòs i Demarcació no territorial.

 

Capítol I De l’Assemblea general

 • Article 12

12.1 L’Assemblea general és l’òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats.

12.2 L’Assemblea general assumeix la més alta representació del Consorci.

12.3 L’Assemblea general elegirà un president del Consorci que, preceptivament, haurà de ser Alcalde d’un municipi consorciat.

12.4 Es podrà delegar el vot per cada sessió de lAssemblea general en aquells ens consorciats que estiguin dins del mateix tram de població de la respectiva demarcació territorial.

12.5 La Federació de Municipis de Catalunya i lAssociació Catalana de Municipis i Comarques tindran un representant cadascuna a lAssemblea general, que assistirà amb veu i sense vot a les reunions de lesmentada Assemblea.

12.6 L’Assemblea general podrà funcionar en règim de Plenari i de Comissió delegada.

 • Article 13

De lAssemblea general en règim de Plenari. 13.1 Composició: El Plenari de l’Assemblea General estarà integrat per: a) Un representant de cadascun del municipis que formin part del consorci. b) Un representant de cadascuna de les diputacions que formin part del consorci. c) Un representant de cadascun dels consell comarcals que formin part del consorci. d) Un representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el cas de que formi part del consorci. 13.2 Funcions: Correspondran al Plenari de l’Assemblea general els acords relatius a: a) La modificació dels Estatuts. b) La dissolució i liquidació del Consorci. c) La separació de membres del Consorci. d) Laprovació del programa general dactuació biennal del Consorci. e) Laprovació i la modificació dels pressupostos. f) Laprovació de comptes. g) Laprovació del Reglament de Règim Intern i de Serveis del Consorci. h) Lelecció, mitjançant votacions per demarcacions, del President i dels membres del Consell d’Administració. i) L’elecció dels membres de la Comissió delegada de l’Assemblea general segons els criteris de distribució territorial i poblacional indicats a l’article 14. j) La deliberació sobre altres qüestions de caràcter general que afecten a les finalitats i objectius del Consorci. k) Exercir les facultats atribuïdes per aquests estatuts a la Comissió delegada de l’Assemblea general sempre que sigui requerit. l) La creació d’ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia. L’aprovació del pressupost, l’aprovació dels comptes i la creació d’ens instrumentals poden ser exercides per la Comissió delegada de l’Assemblea en el termes que s’indiquen a l’article 14.

 • Article 14

De la Comissió delegada 14.1 Composició. La Comissió delegada estarà integrada pels membres següents: a) El President del Consorci. b) Tretze (13) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació Nord-est segons la següent representació:

 • El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial.
 • 3 representants de municipis fins a 10.000 habitants.
 • 3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants.
 • 3 representants de 30.001 i 100.000 habitants.
 • 3 representants de municipis de més de 100.000 habitants.

c) Dotze (12) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació Barcelona-Besòs, segons la següent representació:

 • El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial.
 • 8 representants del municipi de Barcelona.
 • 3 representants daltres municipis.

d) Tretze (13) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació Oest segons la següent representació:

 • El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial.
 • 3 representants de municipis fins a 10.000 habitants.
 • 3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants.
 • 3 representants de 30.001 i 100.000 habitants.
 • 3 representants de municipis de més de 100.000 habitants.

e) Deu (10) electes locals, com a màxim, corresponents a la demarcació no territorial d’altres entitats locals, segons la següent representació:

 • El Vice-president corresponent a aquest col·legi.
 • 1 representant per cada Diputació Provincial.
 • 1 representant per cada tram de deu Consells comarcals amb un màxim de quatre. S’assignarà un representant com a mínim, cas de no arribar a constituir un primer tram de deu Consells.
 • 1 representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

f) Els membres del Consell d’Administració 14.2 Funcions La Comissió delegada de l’Assemblea general, que actuarà per delegació d’aquesta, tindrà atribuïdes les funcions que li assignen el presents estatuts més aquelles que li pugui delegar el Plenari de l’Assemblea per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. Correspon a la Comissió delegada de l’Assemblea: a) Laprovació i la modificació dels pressupostos. b) Laprovació de comptes. c) L’aprovació de plantilla orgànica i de la relació de llocs de treball. d) La creació d’ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia. e) Acordar la participació del Consorci en altres institucions, organismes i consorcis. f) La deliberació sobre altres qüestions de caràcter general que afecten a les finalitats i objectius del Consorci.

 • Article 15

Funcionament i règim de sessions del Plenari de l’Assemblea general. 15.1. LAssemblea general en règim de Plenari celebrarà una sessió cada dos anys com a mínim. 15.2. LAssemblea general es podrà reunir en sessió extraordinària: a) A instància del seu President. b) Quan ho decideixi la majoria del Consell d’Administració. 15.3. La convocatòria de les sessions de lAssemblea general es farà per escrit amb el corresponent ordre del dia i es notificarà a cadascun dels representants dels membres del Consorci amb una antelació mínima de quinze dies. 15.4. La convocatòria extraordinària es farà, almenys, amb 7 dies dantelació i per escrit. 15.5. En casos durgència, es convocarà en el termini de 72 hores per qualsevol mitjà del que hi hagi constància. 15.6. Per tal de poder celebrar sessió en primera convocatòria, caldrà lassistència de, com a mínim, un terç dels membres que la formen i en segona convocatòria (que es constituirà mitja hora després de la primera) serà suficient amb els membres presents.

 • Article 16

Adopció d’acords Els acords de lAssemblea general sadoptaran per majoria de vots emesos expressats per trams de població i per demarcació, dacord amb el que segueix: 16.1 Tots els ens locals membres del Consorci estaran representats a l’Assemblea general en règim de Plenari i votaran per demarcacions. Cada demarcació tindrà un quart dels vots del Plenari de lAssemblea general. 16.2 Els municipis membres del Consorci de les demarcacions Nord-est i Oest votaran dins del tram de població i de la demarcació a la que pertanyin en funció de la relació següent:

 • Els municipis fins a 10.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació.
 • Els municipis entre 10.001 i 30.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació.
 • Els municipis entre 30.001 i 100.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació.
 • Els municipis de més de 100.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació.
 • Les capitals de comarca amb una població inferior a 10.000 habitants sintegren en el tram de població entre 10.001 i 30.000 habitants.

16.3 Els municipis de la Demarcació Barcelona-Besòs votaran dins la seva demarcació en funció de la següent relació:

 • Barcelona:75%
 • La resta de municipis: 25%

16.4 Les entitats locals de la Demarcació no territorial votaran dins de la seva demarcació en funció de la següent relació:

 • Diputacions catalanes: 45%
 • Consells Comarcals: 45%
 • Àrea Metropolitana de Barcelona:10%

Mentre no s’integri l’AMB, l’esmentat 10% serà distribuït entre la representació de les Diputacions i dels Consell Comarcals. 16.5. Els acords adoptats amb les formalitats i el quòrum exigit per la Llei i els Estatuts obligaran als ens consorciats en la mesura que els afectin. 16.6 En cas dempat en el si duna demarcació, tindrà vot de qualitat el tram de població en el que la relació entre membres de dret i membres de fet sigui major en el moment defectuar-se la votació. 16.7 No podran exercir el dret a vot a lAssemblea General els ens locals que no estiguin al corrent de les seves obligacions econòmiques amb el Consorci.

 • Article 17

Funcionament i règim de sessions de la Comissió delegada 17.1. La Comissió delegada de l’Assemblea general celebrarà una sessió cada dos anys com a mínim, coincidint amb l’any en que no se celebri sessió Plenària de l’Assemblea general. 17.2 Si per acord del Consell d’Administració es resol convocar sessió plenària de l’Assemblea general l’any que correspondria sessió de la Comissió delegada, el Plenari actuarà en la seva condició d’òrgan superior i no serà necessària la convocatòria de la Comissió delegada. 17.3 La Comissió delegada de l’Assemblea general es podrà reunir en sessió extraordinària: a) A instància del seu President. b) Quan ho decideixi la majoria del Consell d’Administració. 17.4 La convocatòria de les sessions de la Comissió delegada de lAssemblea general es farà per escrit amb el corresponent ordre del dia i es notificarà a cadascun dels seus membres amb una antelació mínima de quinze dies. 17.5 La convocatòria extraordinària es farà, almenys, amb 7 dies dantelació i per escrit. 17.6 En casos durgència, es convocarà en el termini de 72 hores per qualsevol mitjà del que hi hagi constància. 17.7 Per tal de poder celebrar sessió en primera convocatòria, caldrà lassistència de, com a mínim, un terç dels membres que la formen i en segona convocatòria (que es constituirà mitja hora després de la primera) serà suficient amb els membres presents. 17.8 Els acords de la Comissió delegada s’adoptaran en les mateixes proporcions que els indicats per al Plenari de l’Assemblea general.

 

Capítol II  Del Consell d’Administració

 • Article 18

18.1. Composició. El Consell d’Administració del Consorci estarà format per un mínim de 16 i fins un màxim de 38 electes locals elegits per lAssemblea general, respectant sempre una igual representació de cadascuna de les demarcacions, d’acord amb la següent composició:

 • El President del Consorci
 • Els quatre Vicepresidents
 • De quatre a vuit membres corresponents a la demarcació territorial Nord-est, un o dos per cada tram de població, assignats en la Comissió delegada de l’Assemblea.
 • De quatre a vuit membres en representació de la Demarcació Oest, un o dos per cada tram de població, assignats en la Comissió delegada de l’Assemblea .
 • De quatre a vuit membres en representació de la Demarcació de Barcelona-Besòs.
 • Un mínim d’un i un màxim de nou electes locals, elegits per l’Assemblea General, entre els representants de les altres entitats locals territorials de la demarcació no territorial, amb el següent criteri:
  • D’un a quatre membres en representació de les Diputacions catalanes que s’hagin integrat en el consorci.
  • D’un a quatre membres en representació dels consell comarcals que s’hagin integrat en el consorci. S’assignarà un representant per cada tram de deu Consells comarcals amb un representant com a mínim, cas de no arribar a constituir un primer tram de deu Consells.
  • Un membre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu però sense vot, el Director general del Consorci, un representant de lAssociació Catalana de Municipis i Comarques i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

18.2 El vot en el si del Consell d’Administració serà delegable i, en cas dempat, correspondrà al President exercir el vot de qualitat. 18.3 Tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu però sense vot, el Director general del Consorci, un representant de lAssociació Catalana de Municipis i Comarques i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

 • Article 19

19.1 El Consell d’Administració tindrà les següents atribucions: a) Donar compliment als acords de lAssemblea general en règim de Plenari i de Comissió delegada. b) Determinar els recursos propis de caràcter tributari amb les limitacions establertes a la Llei i desenvolupar la gestió econòmica conforme amb el pressupost aprovat. c) Aprovar els projectes dobres, instal·lacions i serveis i la seva contractació conforme els Plans del Consorci. d) Acordar la realització dactivitats i la prestació de nous serveis relacionats amb les finalitats del Consorci i establir les contraprestacions a percebre. e) Administrar, adquirir i alienar el patrimoni del Consorci. f) Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci. g) Aprovar la celebració de tota mena de convenis. h) Aprovar les contractacions i concessions a partir del límit fixat per la normativa aplicable en matèria de contractació del Sector Públic. i) Formular la proposta de pressupost del Consorci, linventari, els balanços, els comptes de resultats, liquidacions i comptes generals del pressupost. j) Adoptar els acords dadmissió dels nous membres. k) Realitzar totes aquelles activitats que lAssemblea general li delegui i les que resultin daquests Estatuts. l) Nomenar el Director General. m) Qualsevol altra no atribuïda expressament a un altre òrgan de govern. 19.2. El Consell d’Administració es reunirà, com a mínim, un cop cada 3 mesos.

 

Capítol III Del President

 • Article 20

Correspondrà al President: a) Representar el Consorci. b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar totes les sessions dels òrgans del Consorci i dirigir les deliberacions dirimint els empats amb el vot de qualitat. c) Supervisar ladministració i els serveis del Consorci. d) Ordenar la publicació dels acords del Consorci, executar i fer complir els acords i dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment. e) Lexercici de les atribucions que li deleguin lAssemblea general i el Consell d’Administració en matèries de les seves respectives competències. f) Exercir en cas d’urgència les funcions encomanades a l’Assemblea general i al Consell d’Administració, donant compte de les resolucions que adopti a la següent reunió dels òrgans col·legiats. g) Aprovar la liquidació del pressupost. h) Aprovar les contractacions i concessions fins el límit fixat per la normativa aplicable en matèria de contractació del Sector Públic.

 • Article 21

Dels vicepresidents 21.1 El President designarà quatre vicepresidents, un per cadascuna de les demarcacions definides a l’article 11, que hauran de ser representants locals. 21.2 Correspon a les Vicepresidències les funcions de substitució de la Presidència en els casos d’absència, vacant, malaltia o deure legal d’abstenció. L’ordre dels vicepresidents a efectes de l’exercici de les funcions de substitució de la Presidència serà determinat pel President del Consorci. 21.3 Les Vicepresidències podran exercir, a més, totes aquelles altres funcions i comeses específiques que la Presidència els delegui.

 

Capítol IV De la Comissió executiva

 • Article 22

22.1 La Comissió executiva estarà integrada pel President i els quatre Vicepresidents del Consorci amb l’assistència del Director general. 22.2 Correspon a la Comissió executiva l’assistència a la Presidència en l’exercici de les seves funcions i la realització del seguiment de la gestió ordinària del Consorci. En aquest sentit, assistirà a la Presidència en la formació de l’ordre del dia de l’Assemblea general i del Consell d’Administració. 22.3 Així mateix, la Comissió executiva exercirà les atribucions que li pugui delegar el President o el Consell d’Administració del Consorci. 22.4 La Comissió Executiva celebrarà sessió amb periodicitat mensual. 22.5 A les sessions deliberatives i per exercir les funcions de assistència no serà necessària la presència del secretari, que serà d’assistència preceptiva en les sessions resolutòries per exercir les funcions delegades.

 

Capítol V Del Director General

 • Article 23

El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i tindrà la condició de personal eventual del Consorci.

 • Article 24

El Director General tindrà les següents funcions: a) Dirigir i inspeccionar ladministració, el personal i els serveis del Consorci i fer executar els acords del Consell d’Administració. b) Assumir la representació del Consorci quan no sigui exercida per la Presidència. c) Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer obligacions dins dels límits de la delegació que li atorgui el Consell d’Administració o el President i, amb el mateix límit, ordenar pagaments i aprovar contractes. d) Elevar una memòria anual de lactuació del Consell d’Administració a lAssemblea general. e) Assistir a les sessions del òrgans del Consorci amb veu però sense vot. f) Altres funcions que lAssemblea general o el Consell d’Administració li deleguin.

 

Títol III – Règim de personal, patrimonial i econòmic

 • Article 25

El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment del seu objecte i finalitats. El seu nombre, categories i funcions vindran determinades en la plantilla i en la relació de llocs de treball aprovades per l’Assemblea general. La selecció de personal es farà d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat. El Consorci podrà disposar de personal propi o de personal adscrit per les entitats consorciades, en règim funcionarial o laboral.

 • Article 26

El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. Els càrrecs de la Secretaria i la Intervenció seran exercits per funcionaris que desenvolupin aquestes funcions en algun dels Municipis consorciats i seran designats per acord del Consell d’Administració, vinculant-se al Consorci en règim d’acumulació de funcions en els termes establerts a la legislació aplicable.

 • Article 27

El patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe, quedarà reflectit al corresponent inventari, que revisarà i aprovarà anualment el Consell d’Administració.

 • Article 28

28.1 Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents: a) Rendiment dels serveis que presti i activitats que desenvolupi. b) Aportacions dels ens locals consorciats. c) Subvencions, ajudes i donatius. d) Productes del seu patrimoni. e) Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci dacord amb les lleis. 28.2 Les aportacions econòmiques dels municipis del Consorci destinades al seu finançament es calcularan dacord amb la participació de cada municipi en el tram de població i demarcació que li correspongui, de tal manera que cada demarcació haurà daportar una quantitat proporcional al pes del vot que té en el conjunt de la demarcació. 28.3 Les aportacions econòmiques de les altres entitats territorials esmentades a l’article 2.2, es calcularan d’acord amb allò que disposi el conveni de cooperació a què es refereix l’article 3.3.

 • Article 29

29.1 LAssemblea general, en règim de Plenari o de Comissió delegada, amb la proposta prèvia del Consell d’Administració, aprovarà un pressupost anual dingressos i despeses abans del 31 de desembre de cada any, per aplicar-lo a lexercici econòmic següent. Igualment, naprovarà les modificacions durant lexercici. Si en aquella data no sha aprovat el pressupost, sentendrà prorrogat lanterior. 29.2 El règim pressupostari i comptable sadaptarà a les disposicions vigents sobre règim local i altra normativa que en el futur es dicti sobre la matèria. Les bases dexecució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre daltres, a les competències per a lautorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a loperatòria en pagaments. 29.3 Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.

 • Article 30

30.1 La Comissió especial de comptes estarà integrada pel President del Consorci i un màxim de cinc vocals a designar per l’Assemblea general en règim de Plenari, entre representants els seus membres i que no formin part del Consell d’Administració. 30.2 Correspon a la Comissió l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes del Consorci en els termes indicats del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals.

 

Títol IV – Procediment de modificació dels Estatuts. Separació i dissolució del Consorci

 • Article 31

Procediment de modificació dels Estatuts El procediment de modificació dels Estatuts és el següent:

 • Aprovació inicial de la modificació estatutària per l’Assemblea General del Consorci.
 • Sotmetiment a informació pública durant 1 mes, amb publicació al DOGC i notificació als ens locals consorciats.
 • Cas de no presentar-se reclamacions ni al·legacions, l’aprovació esdevindrà definitiva.
 • Article 32

Separació del Consorci 32.1 La separació dalgun dels seus membres sautoritzarà sempre que existeixi per fer-ho una causa justa i la institució dissident estigui al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents. 32.2 Per garantir el bon funcionament del Consorci, els seus membres no podran retirar- sen fins que existeixi un acord vàlid de lAssemblea general que aprovi la retirada de lorganisme consorciat i aquest acord no es podrà portar a terme fins al final de lanualitat començada i/o fins que hagués acabat de pagar lamortització dels serveis.

 • Article 33

Dissolució del Consorci 33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents: a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats. d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels seus membres. 33.2 Lacord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació dels béns pertanyents al Consorci i en què hagi de realitzar-se la reversió de les obres i instal·lacions existents.